Skip to main content

Polityka Prywatności

Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów witryny https://frisbie.me oraz użytkowników widgetów feedbacku, formularzy do umieszczania danych kontaktowych, znajdujących się na stronach zewnętrznych witryn internetowych w sieci internetowej zgodnie z decyzją klientów, projektu Frisbie.me.

1.Ogólne postanowienia

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy “O danych osobowych” i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych osób, które skorzystały z usług witryny https://frisbie.me i formularzy udostępnionych na tej stronie internetowej do kontaktu z klientami i usługami oraz udostępniły swoje dane kontaktowe za pośrednictwem tych formularzy, dalej zwanych “Usługą”.
Usługa stawia sobie za cel i warunek priorytetowe przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, prywatności osobistej i rodziny. Niniejsza polityka Usługi dotycząca przetwarzania danych osobowych (dalej zwana “Polityką”) dotyczy wszelkich informacji, które Usługa może uzyskać o odwiedzających witrynę internetową https://frisbie.me, a także o odwiedzających strony internetowe w sieci Internet, na których są zainstalowane i działają formularze feedbacku, przyciski i widżety do zbierania danych tej Usługi.

2.Podstawowe pojęcia używane w Polityce

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomocą środków techniki komputerowej;
Blokowanie danych osobowych – tymczasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (za wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do uściślenia danych osobowych);
Strona internetowa – zbiór materiałów graficznych, informacyjnych, programów komputerowych i baz danych umożliwiających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://frisbie.me oraz pod adresem https://app.frisbie.me;
System informacyjny danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informacyjnych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie;
Anonimizacja danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie przynależności danych osobowych do konkretnego użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych bez użycia dodatkowych informacji;
Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) dokonywanych z użyciem automatyzacji lub bez użycia takich środków w stosunku do danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, uściślanie (aktualizacja, zmiana), wydobycie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), anonimizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;
Usługa – organ państwowy, organ samorządowy, osoba prawna lub fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, organizująca i (lub) realizująca przetwarzanie danych osobowych oraz określająca cele przetwarzania danych osobowych, zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania (operacje) podejmowane wobec danych osobowych; Dane osobowe – jakiekolwiek informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonego lub możliwego do określenia użytkownika strony internetowej https://frisbie.me lub innego użytkownika korzystającego z formularzy kontaktowych zainstalowanych na zewnętrznej stronie internetowej;
Użytkownik – dowolny odwiedzający stronę internetową https://frisbie.me lub odwiedzający strony internetowe w Internecie, na których zainstalowane i działają formularze kontaktowe, przyciski i widżety tej Usługi;
Udostępnianie danych osobowych – działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonej grupie osób;
Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonej grupie osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonego grona osób, w tym ujawnianie danych osobowych w mediach, umieszczanie w sieciach informacyjno-telekomunikacyjnych lub udostępnianie dostępu do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;
Transgraniczny transfer danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi władzy tego obcego państwa, obcemu podmiotowi fizycznemu lub obcemu podmiotowi prawnemu;
Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe są trwale niszczone, nieodwracalnie uniemożliwiając dalsze odtworzenie zawartości danych osobowych w systemie informacyjnym danych osobowych i (lub) uniemożliwiające dalsze istnienie nośników danych osobowych.

3. Usługa może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

1.Nazwisko, imię, drugie imię;
2.Adres e-mail;
3.Numery telefonów;
4.Na stronie internetowej zbierane są również i przetwarzane dane anonimowe dotyczące odwiedzających (w tym plików “cookie”) za pomocą usług statystyki internetowej (Yandex Metrika, Google Analytics i innych)
5.Wymienione powyżej dane są dalej w tekście Polityki łączone jako Ogólne pojęcie – Dane osobowe.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail; zawieranie, realizacja i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych.
Usługa ma również prawo wysyłać Użytkownikowi powiadomienia o nowych produktach i usługach, specjalnych ofertach i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@frisbie.me z zaznaczeniem „Rezygnacja z otrzymywania powiadomień o nowych produktach i usługach oraz specjalnych ofertach”.
Dane anonimowe Użytkowników zbierane za pomocą usług statystyki internetowej służą do gromadzenia informacji o działaniach Użytkowników na stronie, poprawy jakości strony i jej treści.

5. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych

Usługa przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku ich wypełnienia i/lub przesłania przez Użytkownika samodzielnie za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie https://frisbie.me lub na tych stronach internetowych, gdzie są zainstalowane i działają formularze kontaktowe, przyciski i widżety tej Usługi;
Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy i/lub przesłanie swoich danych osobowych Usłudze, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
Usługa przetwarza dane anonimowe dotyczące Użytkownika, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (z włączonym zapisywaniem plików „cookie” i korzystaniem z technologii JavaScript).”

6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innych form przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Usługę jest zapewniane poprzez wdrożenie prawnych, organizacyjnych i technicznych środków niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Usługa zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby zapobiec dostępowi do danych osobowych przez nieupoważnione osoby.
Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnymi warunkami, nie zostaną przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wykonywaniem obowiązującego prawa.
W przypadku wykrycia błędów w danych osobowych, Użytkownik może je zaktualizować samodzielnie, wysyłając powiadomienie do Usługi na adres e-mail Usługi info@frisbie.me z adnotacją „Aktualizacja danych osobowych”.
Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając powiadomienie do Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługi info@frisbie.me z adnotacją „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

7. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Przed rozpoczęciem przekazywania danych osobowych za granicę, Usługa jest zobowiązana upewnić się, że zagraniczny kraj, do którego planowane jest przekazanie danych osobowych, zapewnia niezawodną ochronę praw podmiotów danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych za granicę na terytorium zagranicznego kraju, który nie spełnia powyższych wymagań, może odbywać się jedynie w przypadku pisemnej zgody podmiotu danych osobowych na przekazanie jego danych osobowych za granicę i/lub w celu wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, kontaktując się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej info@frisbie.me. W niniejszym dokumencie będą odzwierciedlone wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę. Polityka ta obowiązuje bezterminowo do zastąpienia jej nową wersją. Aktualna wersja Polityki jest dostępna publicznie w Internecie pod adresem https://pl.frisbie.me/polityka-prywatnosci/